chuannong2

ประธานมูลนิธิชวนน้องท่องพุทธวจน เชิญผอ.และครู เข้าร่วมประกวดท่องพุทธวจนทั้งโรงเรียน

ประธานมูลนิธิโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน คุณปราณี สืบวงศ์ลี ไปเชิญชวนผู้อำนวยการและครู เข้าร่วมโครงการประกวดท่องพุทธวจนทั้งโรงเรียน ...

ชวนน้องคนเก่ง

มุมอาสารัตนะ ๕

ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม โทร 089 119 7600, 091 771 9488, อีเมล buddhawajanacontest@gmail.com บริจาค มูลนิธิชวนน้องท่อง พุทธวจน ธ. กสิกรไทย ตลาดสี่มุมเมือง รังสิต 373 2 81272 4