ประกาศผลการประกวด
ประกาศผลการประกวด
chuannong2

ประชุมที่ปรึกษาโครงการมูลนิธิชวนน้องฯ

ประธานมูลนิธิชวนน้องท่องพุทธวจนและกรรมการพบท่านที่ปรึกษาทุกท่าน ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อเสริมสร้างโครงการชววน้องท่องพุทธวจนให้แข็งแรงมากขึ้น โดยมีเป้าหมายสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีและมีธรรมะเป็นหลักยึด ที่ห้องประชุม Thai อ่านต่อ...

ชวนน้องคนเก่ง

มุมอาสารัตนะ ๕

ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม โทร 089 119 7600, 091 771 9488, อีเมล buddhawajanacontest@gmail.com บริจาค มูลนิธิชวนน้องท่อง พุทธวจน ธ. กสิกรไทย ตลาดสี่มุมเมือง รังสิต 373 2 81272 4