ประเภทการประกวด โรงเรียนรัตนะ 5 ต้นแบบ

ความเป็นเลิศและสร้างสรรค์ในการ “เผยแผ่พุทธวจน” ชิงโล่รางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  และ ท่องแดนพุทธภูมิ ...

ชวนน้องคนเก่ง

มุมอาสารัตนะ ๕

ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม โทร 089 119 7600, 091 771 9488, อีเมล buddhawajanacontest@gmail.com บริจาค มูลนิธิชวนน้องท่อง พุทธวจน ธ. กสิกรไทย ตลาดสี่มุมเมือง รังสิต 373 2 81272 4