ขยายเวลาการรับสมัครประกวดท่องพุทธวจน ประเภททีม ๑๐ คน
chuannong2

ประชุมที่ปรึกษาโครงการมูลนิธิชวนน้องฯ

ประธานมูลนิธิชวนน้องท่องพุทธวจนและกรรมการพบท่านที่ปรึกษาทุกท่าน ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อเสริมสร้างโครงการชววน้องท่องพุทธวจนให้แข็งแรงมากขึ้น โดยมีเป้าหมายสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีและมีธรรมะเป็นหลักยึด ที่ห้องประชุม Thai ...

การขอความอนุเคราะห์ คุณ ไตรภพ ช่วยประชาสัมพันธ์ โครงการชวนน้อง

ประธานมูลนิธิและผู้จัดการมูลนิธิชวนน้องท่องพุทธวจนได้ไปประชาสัมพันธ์โครงการชวนน้องท่องพุทธวจนปี 3 พร้อมขอความอนุเคราะห์คุณ ไตรภพ ลิมปพัทธ์ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ"ชวนน้อง ...

ชวนน้องคนเก่ง

มุมอาสารัตนะ ๕

ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม โทร 089 119 7600, 091 771 9488, อีเมล buddhawajanacontest@gmail.com บริจาค มูลนิธิชวนน้องท่อง พุทธวจน ธ. กสิกรไทย ตลาดสี่มุมเมือง รังสิต 373 2 81272 4